Wednesday , May 31 2023

Khởi nghiệp

Bắt đầu lại từ đầu…

“Bắt đầu từ đầu” vốn là một điều gì đó rất tự nhiên. Có thể trong chúng ta có những người có được những thuận lợi ban đầu và ngược lại có những người thì không, nhưng ai thì cũng phải có lúc bắt đầu từ đầu. Mỗi người đều ...

Read More »